جمعه 29 تیر 1403


نشست های تخصصی 
چهارمین دوره  10 روز  با عکاسان ایران

 

 شنبه 10/19/ 1394 / روز انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران

نشست اول/  مسائل و چالش های عکاسی تئاتر (ساعت 15 تا 16:30)

نشست دوم / هنر و اقتصاد (ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی: مراکز علمی کاربردی، دبیرستانهای کار و دانش، مراکز آموزشی آزاد معتبر (ساعت 18:30 تا 20)

یکشنبه 10/20 /1394 / روز انجمن عکاسان ایران

کارگاه 1) کارگاه آموزشی مشترک /  شیوه های مختلف نورپردازی در عکاسی معماری و صنعتی (ساعت 10 تا 12)

نشست اول/  گسترش عکس در جامعه / با مدیران فرهنگی (ساعت 16 تا 18)

نشست ویژه / عکس مستند به مثابه اثر هنری (ساعت 18:30 تا 20)

دوشنبه 10/21 /1394/ روز انجمن عکاسی میراث فرهنگی

 

کارگاه 2) عکاسی از طبیعت و معماری در شب (ساعت 10 تا 12)

نشست اول/ مطالعات معماری ایران در آینه ی عکس (ساعت 15 تا 16:15)

نشست دوم/ کارکردهای علمی بناهای تاریخی، بناهای تقویمی و نجومی ایران (همراه با پخش فیلم) ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / جامعه شناسی عکاسی (ساعت 18:30 تا 20)

سه شنبه 10/22 /1394 / روز انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

کارگاه 2) عکاسی از فضاها و فعالیتهای صنعتی (ساعت 10 تا 12)

نشست اول/ عکاسی/ جنگ: خاک / نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (ساعت 15 تا 16:15)

نشست دوم/ بررسی زندگی و آثار  شهید هنرمند بهروز مرادی (ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراکگذاری (ساعت 18:30 تا 20)

چهارشنبه 10/23 /1394 / روز انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

کارگاه 4) ویرایش در لایت روم/ فتوشاپ و سیاه و سفید (ساعت 10 تا 13)

نشست اول/  بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (ساعت 15:30 تا 18)

نشست ویژه / بررسی نقش عکس در عرصههای اجتماعی (ساعت 18:30 تا 20)

 

پنجشنبه 10/24 /1394 / روز انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

کارگاه 5) عکاسی قطره و مایعات (ساعت 10 تا 13)

نشست اول/  اقتصاد در عکاسی تبلیغاتی (ساعت 15 تا 16:15)

نشست دوم/  شرایط داشتن یک استودیو تبلیغاتی (ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (ساعت 18:30 تا 20)

 

جمعه 10/25 /1394 / روز انجمن عکاسان سینمای ایران

کارگاه 6) عکاسی و فیلمبرداری هوایی (ساعت 10 تا 13)

نشست اول/  آیا سینما به عکاسی احتیاج دارد؟ (ساعت 15 تا 16:15)

نشست دوم/  شاخصههای زیباییشناسی در عکس فیلم (ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / معیارهای زیبایی شناسی عکس (ساعت 18:30 تا 20)

 

شنبه 10/26 /1394 / روز انجمن عکاسان ایران

نشست اول/  اسپانسر و عکاسی(ساعت 15 تا 15:45)

نشست ویژه / فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتابهای متن (ساعت 16 تا 18:10)

نشست ویژه / فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتابهای عکس (ساعت 18:30 تا 20)