جمعه 29 تیر 1403


نشست / عکاسی/ جنگ: خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری(ساعت 15 تا 16:15)

سیامک حاجی محمد

 متولد سال 1360 در تهران، در طول دوره کارشناسی به مطالعه‌ی علوم انسانی و هنر روی آورد و هم زمان با به پایان رساندن این دوره به صورت جدی درگیر عکاسی شد، با ورود به دوره‌ی کارشناسی ارشد عکاسی در دانشگاه هنر تهران این علاقهمندی‌ها در چهارچوبی نظم یافته‌تر به مشغله‌ی اصلی او بدل شد.اوپایان نامه‌ای تحت عنوان «بررسی نقش اجتماعی عکاس در تکوین نظم مدرن» ارائه کرد، پس از این دوره برای ادامه تحصیل در رشته تاریخ هنر به کشور آمریکا سفر کرد تا در مورد مفهوم تاریخ نگاری عکاسی و جامعه (با تمرکز بر تاریخ عکاسی ایران) به مطالعه بپردازد.وی اکنون در ایران مشغول کار بر روی پروژه‌های تحقیقاتی خود، نگارش و تدریس است.