جمعه 29 تیر 1403


نشست ویژه / مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراکگذاری (ساعت 18:30 تا 20)

آرش حمیدی

متولد سال 1362 در بیرجند، دانش آموخته‌ی کارشناسی ارتباط تصویری و دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، موسس و مدیر کلوپ عکس ایران و گالری عکس

حامد کیا

متولد سال 1358، دانش آموخته‌ی کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و دانشجوی دکتری رشته سیاست‌گذاری فرهنگی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی، پژوهش‌گر ، مدرس جامعه شناسی و جامعه شناسی هنر در گروه عکاسی دانشکده خبر

سیامک حاجی محمد

دانش آموخته‌ی کارشناسی فیزیک از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر و دانشجوی دکتری تاریخ هنر در دانشگاه ایالتی نیویورک، پژوهشگر و نویسنده در حوزۀ تاریخ هنر (عکاسی، جامعه)