جمعه 29 تیر 1403


کارگاه آموزشی مشترک /  شیوه های مختلف نورپردازی در عکاسی معماری و صنعتی (ساعت 10 تا 12)

سید حبیب الله حاجی آقا میری

متولد سال 1339 در تهران

دانش آموخته ی اقتصاد و علوم اجتماعی

عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان میراث فرهنگی

سروش کیایی

متولد سال 1354 در شهر تهران

دانش آموخته ی دورهی کارشناسی مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری از دانشگاه

هنر دانشکدهی پردیس اصفهان در سال 1381 و کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر در سال 1385