جمعه 29 تیر 1403
گزارش تصويری - نمایش فیلم

مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (بخش سوم)مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (بخش سوم)
1394/10/27

مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (بخش دوم)مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (بخش دوم)
1394/10/27

مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (بخش اول)مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (بخش اول)
1394/10/27

فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های عکس (بخش سوم)فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های عکس (بخش سوم)
1394/10/26

فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های عکس (بخش دوم)فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های عکس (بخش دوم)
1394/10/26

فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های عکس (بخش اول)فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های عکس (بخش اول)
1394/10/26

نشست فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های متن (بخش سوم)نشست فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های متن (بخش سوم)
1394/10/26

نشست فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های متن (بخش دوم)نشست فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های متن (بخش دوم)
1394/10/26

نشست فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های متن (بخش اول)نشست فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتاب های متن (بخش اول)
1394/10/26

نشست اسپانسر و عکاسی (بخش دوم)نشست اسپانسر و عکاسی (بخش دوم)
1394/10/26

نشست اسپانسر و عکاسی (بخش اول)نشست اسپانسر و عکاسی (بخش اول)
1394/10/26

نشست معیارهای زیبایی شناسی عکس (بخش دوم)نشست معیارهای زیبایی شناسی عکس (بخش دوم)
1394/10/25

نشست معیارهای زیبایی شناسی عکس (بخش اول)نشست معیارهای زیبایی شناسی عکس (بخش اول)
1394/10/25

نشست شاخصه های زیبایی شناسی در عکس فیلم (بخش دوم)نشست شاخصه های زیبایی شناسی در عکس فیلم (بخش دوم)
1394/10/25

نشست شاخصه های زیبایی شناسی در عکس فیلم (بخش اول)نشست شاخصه های زیبایی شناسی در عکس فیلم (بخش اول)
1394/10/25

نشست آیا سینما به عکاسی احتیاج دارد؟ (بخش دوم)نشست آیا سینما به عکاسی احتیاج دارد؟ (بخش دوم)
1394/10/25

نشست آیا سینما به عکاسی احتیاج دارد؟ (بخش اول)نشست آیا سینما به عکاسی احتیاج دارد؟ (بخش اول)
1394/10/25

نشست فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (بخش دوم)نشست فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (بخش دوم)
1394/10/24

نشست فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (بخش اول)نشست فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (بخش اول)
1394/10/24

نشست شرایط داشتن یک استودیو تبلیغاتی (بخش دوم)نشست شرایط داشتن یک استودیو تبلیغاتی (بخش دوم)
1394/10/24

نشست شرایط داشتن یک استودیو تبلیغاتی (بخش اول)نشست شرایط داشتن یک استودیو تبلیغاتی (بخش اول)
1394/10/24

نشست اقتصاد در عکاسی تبلیغاتی (بخش دوم)نشست اقتصاد در عکاسی تبلیغاتی (بخش دوم)
1394/10/24

نشست اقتصاد در عکاسی تبلیغاتی (بخش اول)نشست اقتصاد در عکاسی تبلیغاتی (بخش اول)
1394/10/24

نشست بررسی عکس در عرصه های اجتماعی (بخش سوم)نشست بررسی عکس در عرصه های اجتماعی (بخش سوم)
1394/10/23

نشست بررسی عکس در عرصه های اجتماعی (بخش دوم)نشست بررسی عکس در عرصه های اجتماعی (بخش دوم)
1394/10/23

نشست بررسی عکس در عرصه های اجتماعی (بخش اول)نشست بررسی عکس در عرصه های اجتماعی (بخش اول)
1394/10/23

نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش چهارم)نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش چهارم)
1394/10/23

نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش سوم)نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش سوم)
1394/10/23

نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش دوم)نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش دوم)
1394/10/23

نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش اول)نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش اول)
1394/10/23

نشست مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراک گذاری (بخش سوم)نشست مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراک گذاری (بخش سوم)
1394/10/22

نشست مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراک گذاری (بخش دوم)نشست مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراک گذاری (بخش دوم)
1394/10/22

نشست مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراک گذاری (بخش اول)نشست مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراک گذاری (بخش اول)
1394/10/22

نشست بررسی زندگی و آثار شهید هنرمند بهروز مرادی (بخش دوم)نشست بررسی زندگی و آثار شهید هنرمند بهروز مرادی (بخش دوم)
1394/10/22

نشست بررسی زندگی و آثار شهید هنرمند بهروز مرادی (بخش اول)نشست بررسی زندگی و آثار شهید هنرمند بهروز مرادی (بخش اول)
1394/10/22

نشست عکاسی / جنگ؛ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (بخش دوم)نشست عکاسی / جنگ؛ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (بخش دوم)
1394/10/22

نشست عکاسی / جنگ؛ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (بخش اول)نشست عکاسی / جنگ؛ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (بخش اول)
1394/10/22

نشست جامعه شناسی عکاسی (بخش سوم)نشست جامعه شناسی عکاسی (بخش سوم)
1394/10/21

نشست جامعه شناسی عکاسی (بخش دوم)نشست جامعه شناسی عکاسی (بخش دوم)
1394/10/21

نشست جامعه شناسی عکاسی (بخش اول)نشست جامعه شناسی عکاسی (بخش اول)
1394/10/21

نشست کارکردهای علمی بناهای تاریخی (بخش دوم)نشست کارکردهای علمی بناهای تاریخی (بخش دوم)
1394/10/21

نشست کارکردهای علمی بناهای تاریخی (بخش اول)نشست کارکردهای علمی بناهای تاریخی (بخش اول)
1394/10/21

نشست مطالعات معماری ایران در آینه ی عکس (بخش دوم)نشست مطالعات معماری ایران در آینه ی عکس (بخش دوم)
1394/10/21

نشست مطالعات معماری ایران در آینه ی عکس (بخش اول)نشست مطالعات معماری ایران در آینه ی عکس (بخش اول)
1394/10/21

نشست عکس مستند به مثابه اثر هنری (بخش دوم)نشست عکس مستند به مثابه اثر هنری (بخش دوم)
1394/10/20

نشست عکس مستند به مثابه اثر هنری (بخش اول)نشست عکس مستند به مثابه اثر هنری (بخش اول)
1394/10/20

نشست گسترش عکس در جامعه با حضور مدیران فرهنگی (بخش سوم)نشست گسترش عکس در جامعه با حضور مدیران فرهنگی (بخش سوم)
1394/10/20

نشست گسترش عکس در جامعه با حضور مدیران فرهنگی (بخش دوم)نشست گسترش عکس در جامعه با حضور مدیران فرهنگی (بخش دوم)
1394/10/20

نشست گسترش عکس در جامعه با حضور مدیران فرهنگی (بخش اول)نشست گسترش عکس در جامعه با حضور مدیران فرهنگی (بخش اول)
1394/10/20

نشست هنر و اقتصاد (بخش دوم)نشست هنر و اقتصاد (بخش دوم)
1394/10/19

نشست هنر و اقتصاد (بخش اول)نشست هنر و اقتصاد (بخش اول)
1394/10/19

نشست بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی (بخش سوم)نشست بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی (بخش سوم)
1394/10/19

نشست بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی (بخش دوم)نشست بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی (بخش دوم)
1394/10/19

نشست بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی (بخش اول)نشست بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی (بخش اول)
1394/10/19

نشست پیرامون مسائل و چالش های عکاسی تئاتر (بخش دوم)نشست پیرامون مسائل و چالش های عکاسی تئاتر (بخش دوم)
1394/10/19

نشست پیرامون مسائل و چالش های عکاسی تئاتر (بخش اول)نشست پیرامون مسائل و چالش های عکاسی تئاتر (بخش اول)
1394/10/19

مراسم افتتاحیه (بخش دوم)مراسم افتتاحیه (بخش دوم)
1394/10/18

مراسم افتتاحیه (بخش اول)مراسم افتتاحیه (بخش اول)
1394/10/18