جمعه 29 تیر 1403


نشست / کارکردهای علمی بناهای تاریخی، بناهای تقویمی و نجومی ایران (همراه با پخش فیلم) ساعت 16:30 تا 18)

سید اصغر خدایی

متولد سال 1352

دانش آموخته ی رشته مرمت و احیا بناهای تاریخی

عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان میراث فرهنگی

رضا مرادی غیاث آبادی

متولد سال 1342

فعالیت عکاسی از سال 1356

پژوهشگر مستقل مطالعات باستانی و سیر تطور و تکامل انسان و فرهنگ ها و تمدنهای فات ایران از

۱۳۷2 آغازگر و بنیانگذار دانش اختر باستان شناسی در ایران، جستجوگر و کاشف ملاحظات کیهانی و

جهت گیری های خورشیدی در معماری چهارطاقی و الگوهای چلیپایی باستانی از 1378