جمعه 29 تیر 1403
گزارش تصويری

نگاهی دیگر به ده روز با عکاسان (حمید عطائی منزه)نگاهی دیگر به ده روز با عکاسان (حمید عطائی منزه)
1394/10/28

نگاهی دیگر به ده روز با عکاسان (علیرضا جورابچی)نگاهی دیگر به ده روز با عکاسان (علیرضا جورابچی)
1394/10/28

مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (روابط عمومی)مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (روابط عمومی)
1394/10/27

فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر:کتاب های عکس(روابط عمومی)فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر:کتاب های عکس(روابط عمومی)
1394/10/26

معرفی فصلنامه عکاسی (روابط عمومی)معرفی فصلنامه عکاسی (روابط عمومی)
1394/10/26

نشست فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر:کتاب های متن(روابط عمومی)نشست فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر:کتاب های متن(روابط عمومی)
1394/10/26

نگاه شخصی هامدجابرها، فریدون کوچکی،جشنواره عکس شید/روشن نوروزینگاه شخصی هامدجابرها، فریدون کوچکی،جشنواره عکس شید/روشن نوروزی
1394/10/26

نشست اسپانسر و عکاسی (روابط عمومی)نشست اسپانسر و عکاسی (روابط عمومی)
1394/10/26

نشست معیارهای زیبایی شناسی عکس(روابط عمومی)نشست معیارهای زیبایی شناسی عکس(روابط عمومی)
1394/10/25

نشست شاخصه های زیبایی شناسی در عکس فیلم(روابط عمومی)نشست شاخصه های زیبایی شناسی در عکس فیلم(روابط عمومی)
1394/10/25

بخش ویژه نگاه شخصی سروش کیایی،آرش کریمی، اردیبهشت هرمزگان/ حسام الدین انصاریانبخش ویژه نگاه شخصی سروش کیایی،آرش کریمی، اردیبهشت هرمزگان/ حسام الدین انصاریان
1394/10/25

نشست آیا سینما به عکاسی احتیاج دارد؟ (روابط عمومی)نشست آیا سینما به عکاسی احتیاج دارد؟ (روابط عمومی)
1394/10/25

کارگاه عکاسی و فیلمبرداری هوایی، ایمان سیوف جهرمی(حمید عطائی منزه)کارگاه عکاسی و فیلمبرداری هوایی، ایمان سیوف جهرمی(حمید عطائی منزه)
1394/10/25

بخش ویژه نگاه شخصی یلدا معیری، فاطمه بهبودی، کریم متقی(روابط عمومی)بخش ویژه نگاه شخصی یلدا معیری، فاطمه بهبودی، کریم متقی(روابط عمومی)
1394/10/24

فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (روابط عمومی)فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (روابط عمومی)
1394/10/24

شرایط داشتن یک استودیو تبلیغاتی (روابط عمومی)شرایط داشتن یک استودیو تبلیغاتی (روابط عمومی)
1394/10/24

نشست اقتصاد در عکاسی تبلیغاتی (حمید عطائی منزه)نشست اقتصاد در عکاسی تبلیغاتی (حمید عطائی منزه)
1394/10/24

کارگاه عکاسی قطره و مایعات، یداله ولی زاده(حمید عطائی منزه،علیرضا جورابچی)کارگاه عکاسی قطره و مایعات، یداله ولی زاده(حمید عطائی منزه،علیرضا جورابچی)
1394/10/24

نشست بررسی عکس در عرصه های اجتماعی(روابط عمومی)نشست بررسی عکس در عرصه های اجتماعی(روابط عمومی)
1394/10/23

نگاه شخصی بردیا سعادت ، حسن غفاری، علی سامعی(علیرضا جورابچی)نگاه شخصی بردیا سعادت ، حسن غفاری، علی سامعی(علیرضا جورابچی)
1394/10/23

نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات(روابط عمومی)نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات(روابط عمومی)
1394/10/23

کارگاه ساسان پناهی (حمید عطائی منزه)کارگاه ساسان پناهی (حمید عطائی منزه)
1394/10/23

مفاهیم جدید عکاسی امر روزمره، سلفی، اشتراک گذاری(روابط عمومی)مفاهیم جدید عکاسی امر روزمره، سلفی، اشتراک گذاری(روابط عمومی)
1394/10/22

بررسی زندگی و آثار شهید هنرمند بهروز مرادی (روابط عمومی)بررسی زندگی و آثار شهید هنرمند بهروز مرادی (روابط عمومی)
1394/10/22

نگاه شخصی ساتیار امامی، فریدثانی، نادر داوودی(روابط عمومی)نگاه شخصی ساتیار امامی، فریدثانی، نادر داوودی(روابط عمومی)
1394/10/22

عکاسی جنگ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری(روابط عمومی)عکاسی جنگ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری(روابط عمومی)
1394/10/22

کارگاه عکاسی از فضاهای صنعتی،داریوش کیانی(علیرضا جورابچی)کارگاه عکاسی از فضاهای صنعتی،داریوش کیانی(علیرضا جورابچی)
1394/10/22

جامعه شناسی عکاسی (روابط عمومی)جامعه شناسی عکاسی (روابط عمومی)
1394/10/21

کارکردهای علمی بناهای تاریخی ( روابط  عمومی)کارکردهای علمی بناهای تاریخی ( روابط عمومی)
1394/10/21

مطالعات معماری ایران در آینه ی عکس(روابط عمومی)مطالعات معماری ایران در آینه ی عکس(روابط عمومی)
1394/10/21

نگاه شخصی علیرضا معماریانی، جاوید نیک پور، صمد قربان زاده، سالانه عکس کرماننگاه شخصی علیرضا معماریانی، جاوید نیک پور، صمد قربان زاده، سالانه عکس کرمان
1394/10/21

نگاهی دیگر به ده روز با عکاسان (سروش زنده روح کرمانی)نگاهی دیگر به ده روز با عکاسان (سروش زنده روح کرمانی)
1394/10/21

کارگاه اشین دانیلی ذکریان (حمید عطائی منزه)کارگاه اشین دانیلی ذکریان (حمید عطائی منزه)
1394/10/21

عکس مستند به مثابه اثر هنری (روابط عمومی)عکس مستند به مثابه اثر هنری (روابط عمومی)
1394/10/20

بخش ویژه نگاه شخصی رضا خالدی جشنواره بیرجند در قاب ایران (ع.جورابچی،روابط عمومی)بخش ویژه نگاه شخصی رضا خالدی جشنواره بیرجند در قاب ایران (ع.جورابچی،روابط عمومی)
1394/10/20

بخش ویژه نگاه شخصی کیارنگ علایی(روابط عمومی)بخش ویژه نگاه شخصی کیارنگ علایی(روابط عمومی)
1394/10/20

گسترش عکس در جامعه با حضور مدیران فرهنگی(ع.جورابچی، ح عطائی، روابط عمومی)گسترش عکس در جامعه با حضور مدیران فرهنگی(ع.جورابچی، ح عطائی، روابط عمومی)
1394/10/20

بخش ویژه نگاه شخصی محمد خضری مقدم (حمید عطائی منزه، روابط عمومی)بخش ویژه نگاه شخصی محمد خضری مقدم (حمید عطائی منزه، روابط عمومی)
1394/10/20

کارگاه سیدحبیب الله حاجی آقامیری، سروش کیایی(علیرضاجورابچی)کارگاه سیدحبیب الله حاجی آقامیری، سروش کیایی(علیرضاجورابچی)
1394/10/20

بخش ویژه نگاه شخصی علی کاظمی، نسام کشاورز(علیرضا جورابچی، علیرضا گودرزی)بخش ویژه نگاه شخصی علی کاظمی، نسام کشاورز(علیرضا جورابچی، علیرضا گودرزی)
1394/10/19

بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی(علیرضاجورابچی،حمید عطائی منزه)بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی(علیرضاجورابچی،حمید عطائی منزه)
1394/10/19

نگاه شخصی کیارنگ علائی، جشنواره عکس خانه دوست(علیرضا جورابچی،حمید عطائی منزه)نگاه شخصی کیارنگ علائی، جشنواره عکس خانه دوست(علیرضا جورابچی،حمید عطائی منزه)
1394/10/19

هنر و اقتصاد (حمید عطائی منزه)هنر و اقتصاد (حمید عطائی منزه)
1394/10/19

بخش ویژه نگاه شخصی بهنام صدیقی(حمید عطائی منزه)بخش ویژه نگاه شخصی بهنام صدیقی(حمید عطائی منزه)
1394/10/19

چالش های عکاسی تئاتر(علیرضا جورابچی/حمیدعطائی منزه)چالش های عکاسی تئاتر(علیرضا جورابچی/حمیدعطائی منزه)
1394/10/19

بخش ویژه نگاه شخصی آی تای شکیبافر(علیرضا جورابچی)بخش ویژه نگاه شخصی آی تای شکیبافر(علیرضا جورابچی)
1394/10/19

مراسم افتتاحیه ( فرزام طایفه)مراسم افتتاحیه ( فرزام طایفه)
1394/10/18

مراسم افتتاحیه ( رئوف محسنی)مراسم افتتاحیه ( رئوف محسنی)
1394/10/18

مراسم افتتاحیه ( حمید عطایی منزه)مراسم افتتاحیه ( حمید عطایی منزه)
1394/10/18

مراسم افتتاحیه ( علیرضا جورابچی)مراسم افتتاحیه ( علیرضا جورابچی)
1394/10/18

نشست خبری چهارمین دوره ده روز با عکاسان ایران (لیلا ابراهیمی)نشست خبری چهارمین دوره ده روز با عکاسان ایران (لیلا ابراهیمی)
1394/10/12

پنجمین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان( حسین جلالی)پنجمین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان( حسین جلالی)
1394/10/08

چهارمین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان (حسین جلالی)چهارمین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان (حسین جلالی)
1394/10/07

سومین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان (حسین جلالی)سومین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان (حسین جلالی)
1394/10/07

دومین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان (حسین جلالی)دومین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان (حسین جلالی)
1394/10/06

اولین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان ( حسین جلالی)اولین جلسه هماهنگی نشست های تخصصی ده روز با عکاسان ( حسین جلالی)
1394/10/06