دوشنبه 16 تیر 1399

نشست عکاسی / جنگ؛ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (بخش دوم)