چهارشنبه 27 شهریور 1398

نشست عکاسی / جنگ؛ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (بخش دوم)