یكشنبه 2 آبان 1400

نشست مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراک گذاری (بخش اول)