چهارشنبه 27 شهریور 1398

نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش چهارم)