چهارشنبه 27 شهریور 1398

مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (بخش سوم)