دوشنبه 13 آذر 1402

مراسم اختتامیه چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران (بخش سوم)