چهارشنبه 27 شهریور 1398

نشست جامعه شناسی عکاسی (بخش دوم)