چهارشنبه 27 شهریور 1398

نشست پیرامون مسائل و چالش های عکاسی تئاتر (بخش اول)