پنجشنبه 1 اسفند 1398

نشست بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (بخش اول)