چهارشنبه 27 شهریور 1398

نشست شاخصه های زیبایی شناسی در عکس فیلم (بخش دوم)