دوشنبه 16 تیر 1399

نشست فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (بخش دوم)