دوشنبه 13 آذر 1402

نشست عکاسی / جنگ؛ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (بخش اول)