یكشنبه 2 آبان 1400

نشست عکاسی / جنگ؛ خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (بخش اول)