چهارشنبه 27 شهریور 1398

نشست فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (بخش اول)