یكشنبه 2 آبان 1400

نشست فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (بخش اول)